dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Fusano Todokoro

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEAkihiro Matsuya, Ryuichi Sakate, Yoshihiro Kawahara, Kanako O. Koyanagi, Yoshiharu Sato, Yasuyuki Fujii, Chisato Yamasaki, Takuya Habara, Hajime Nakaoka, Fusano Todokoro, Kaori Yamaguchi, Toshinori Endo, Satoshi Ota, Wojciech Makalowski, Kazuho Ikeo, Yoshiyuki Suzuki, Kousuke Hanada, Katsuyuki Hashimoto, Momoki Hirai, Hisakazu Iwama, Naruya Saitou, Aiko T. Hiraki, Lihua Jin, Yayoi Kaneko, Masako Kanno, Katsuhiko Murakami, Akiko Ogura Noda, Naomi Saichi, Ryoko Sanbonmatsu, Mami Suzuki, Jun-ichi Takeda, Masayuki Tanaka, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi, Takeshi Itoh: Evola: Ortholog database of all human genes in H-InvDB with manual curation of phylogenetic trees. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 787-792 (2008)
2006
1EEChisato Yamasaki, Hiroaki Kawashima, Fusano Todokoro, Yasuhiro Imamizu, Makoto Ogawa, Motohiko Tanino, Takeshi Itoh, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi: TACT: Transcriptome Auto-annotation Conducting Tool of H-InvDB. Nucleic Acids Research 34(Web-Server-Issue): 345-349 (2006)

Coauthor Index

1Toshinori Endo [2]
2Yasuyuki Fujii [2]
3Takashi Gojobori [1] [2]
4Takuya Habara [2]
5Kousuke Hanada [2]
6Katsuyuki Hashimoto [2]
7Momoki Hirai [2]
8Aiko T. Hiraki [2]
9Kazuho Ikeo [2]
10Yasuhiro Imamizu [1]
11Tadashi Imanishi [1] [2]
12Takeshi Itoh [1] [2]
13Hisakazu Iwama [2]
14Lihua Jin [2]
15Yayoi Kaneko [2]
16Masako Kanno [2]
17Yoshihiro Kawahara [2]
18Hiroaki Kawashima [1]
19Kanako O. Koyanagi [2]
20Wojciech Makalowski [2]
21Akihiro Matsuya [2]
22Katsuhiko Murakami [2]
23Hajime Nakaoka [2]
24Akiko Ogura Noda [2]
25Makoto Ogawa [1]
26Satoshi Ota [2]
27Naomi Saichi [2]
28Naruya Saitou [2]
29Ryuichi Sakate [2]
30Ryoko Sanbonmatsu [2]
31Yoshiharu Sato [2]
32Mami Suzuki [2]
33Yoshiyuki Suzuki [2]
34Jun-ichi Takeda [2]
35Masayuki Tanaka [2]
36Motohiko Tanino [1]
37Kaori Yamaguchi [2]
38Chisato Yamasaki [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)