dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yoshiyuki Suzuki

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEAkihiro Matsuya, Ryuichi Sakate, Yoshihiro Kawahara, Kanako O. Koyanagi, Yoshiharu Sato, Yasuyuki Fujii, Chisato Yamasaki, Takuya Habara, Hajime Nakaoka, Fusano Todokoro, Kaori Yamaguchi, Toshinori Endo, Satoshi Ota, Wojciech Makalowski, Kazuho Ikeo, Yoshiyuki Suzuki, Kousuke Hanada, Katsuyuki Hashimoto, Momoki Hirai, Hisakazu Iwama, Naruya Saitou, Aiko T. Hiraki, Lihua Jin, Yayoi Kaneko, Masako Kanno, Katsuhiko Murakami, Akiko Ogura Noda, Naomi Saichi, Ryoko Sanbonmatsu, Mami Suzuki, Jun-ichi Takeda, Masayuki Tanaka, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi, Takeshi Itoh: Evola: Ortholog database of all human genes in H-InvDB with manual curation of phylogenetic trees. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 787-792 (2008)
2007
3EEMasaki Hirahata, Takashi Abe, Naoto Tanaka, Yoshikazu Kuwana, Yasumasa Shigemoto, Satoru Miyazaki, Yoshiyuki Suzuki, Hideaki Sugawara: Genome Information Broker for Viruses (GIB-V): database for comparative analysis of virus genomes. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue): 339-342 (2007)
2005
2EEYoshiyuki Suzuki, Takehiko Kobayashi: Ultra Wideband Signal Propagation in Desktop Environments. IEICE Transactions 88-A(9): 2272-2278 (2005)
2001
1 Yoshiyuki Suzuki, Takashi Gojobori, Masatoshi Nei: ADAPTSITE: detecting natural selection at single amino acid sites. Bioinformatics 17(7): 660-661 (2001)

Coauthor Index

1Takashi Abe [3]
2Toshinori Endo [4]
3Yasuyuki Fujii [4]
4Takashi Gojobori [1] [4]
5Takuya Habara [4]
6Kousuke Hanada [4]
7Katsuyuki Hashimoto [4]
8Masaki Hirahata [3]
9Momoki Hirai [4]
10Aiko T. Hiraki [4]
11Kazuho Ikeo [4]
12Tadashi Imanishi [4]
13Takeshi Itoh [4]
14Hisakazu Iwama [4]
15Lihua Jin [4]
16Yayoi Kaneko [4]
17Masako Kanno [4]
18Yoshihiro Kawahara [4]
19Takehiko Kobayashi [2]
20Kanako O. Koyanagi [4]
21Yoshikazu Kuwana [3]
22Wojciech Makalowski [4]
23Akihiro Matsuya [4]
24Satoru Miyazaki [3]
25Katsuhiko Murakami [4]
26Hajime Nakaoka [4]
27Masatoshi Nei [1]
28Akiko Ogura Noda [4]
29Satoshi Ota [4]
30Naomi Saichi [4]
31Naruya Saitou [4]
32Ryuichi Sakate [4]
33Ryoko Sanbonmatsu [4]
34Yoshiharu Sato [4]
35Yasumasa Shigemoto [3]
36Hideaki Sugawara [3]
37Mami Suzuki [4]
38Jun-ichi Takeda [4]
39Masayuki Tanaka [4]
40Naoto Tanaka [3]
41Fusano Todokoro [4]
42Kaori Yamaguchi [4]
43Chisato Yamasaki [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)