dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hanxu Sun

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEJun Yang, Tao Zhang, Jingyan Song, Hanxu Sun, Guozhen Shi, Yao Chen: Redundant design of A CAN BUS Testing and Communication System for space robot arm. ICARCV 2008: 1894-1898
3EEQingxuan Jia, Xiaodong Zhang, Hanxu Sun, Ming Chu: Active Control of Space Flexible-Joint/Flexible-Link Manipulator. RAM 2008: 812-818
2006
2 Hanxu Sun, Jingzhou Song, Qingxuan Jia, Gao Xin, Fusheng Yao, Tao Cheng: A new method for building large-format tiled displays systems. GRAPP 2006: 342-348
1EEZhiyu Shao, Hanxu Sun, Qingxuan Jia, Ping Ye, Yuesheng Tan: Development of a General 2-DOF Space Module. IROS 2006: 1002-1007

Coauthor Index

1Yao Chen [4]
2Tao Cheng [2]
3Ming Chu [3]
4Qingxuan Jia [1] [2] [3]
5Zhiyu Shao [1]
6Guozhen Shi [4]
7Jingyan Song [4]
8Jingzhou Song [2]
9Yuesheng Tan [1]
10Gao Xin [2]
11Jun Yang [4]
12Fusheng Yao [2]
13Ping Ye [1]
14Tao Zhang [4]
15Xiaodong Zhang [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)