dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shun Xiang Yang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
7EEFan Jing Meng, Xiao Yang He, Shun Xiang Yang, Peng Ji: A Unified Framework for Outsourcing Governance. CEC/EEE 2007: 367-374
6EEFan Jing Meng, Ying Huang, Shun Xiang Yang, Hui Su: A Framework for Extensible Collaborative Asset-based Service Engagement. ICEBE 2007: 477-484
5EELin Luo, Da Ming Hao, Zhong Tian, Ya Bin Dang, Bo Hou, Peter Malkin, Shun Xiang Yang: Ariadne: An Eclipse-based system for tracking originality of source code. IBM Systems Journal 46(2): 289-304 (2007)
2004
4 Jing Min Xu, Ying Nan Zuo, Shun Xiang Yang, Zhong Tian: XML Data Constraint and XINCAML. ICEIS (3) 2004: 479-485
3EEShun Xiang Yang, Liang-Jie Zhang, Tian Chao, Jing Min Xu, Ying Nan Zuo, Zhong Tian, Henry Chang: Adaptive profiling framework and system for service provisioning in e-business solutions. Electronic Commerce Research and Applications 3(2): 139-151 (2004)
2003
2EEShun Xiang Yang, Ying Nan Zuo, Jing Min Xu, Zhong Tian, Henry Chang, Liang-Jie Zhang, Tian Chao: Adaptive Profiling Framework and System for Service Provisioning. CEC 2003: 264-
1 Jing Min Xu, Ying Nan Zuo, Shun Xiang Yang, Zhong Tian, Henry Chang, Liang-Jie Zhang, Tian Chao: Membership Portal and Service Provisioning System for an Infrastructure of Hubs: Managed E-Hub. ICEIS (4) 2003: 143-150

Coauthor Index

1Henry Chang [1] [2] [3]
2Tian Chao [1] [2] [3]
3Ya Bin Dang [5]
4Da Ming Hao [5]
5Xiao Yang He [7]
6Bo Hou [5]
7Ying Huang [6]
8Peng Ji [7]
9Lin Luo [5]
10Peter Malkin [5]
11Fan Jing Meng [6] [7]
12Hui Su [6]
13Zhong Tian [1] [2] [3] [4] [5]
14Jing Min Xu [1] [2] [3] [4]
15Liang-Jie Zhang [1] [2] [3]
16Ying Nan Zuo [1] [2] [3] [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)