dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chang Yan Chi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
4EELian Yu, Wenping Xiao, Chang Yan Chi, Lin Ma, Hui Su: Test Case Generation for Collaborative Real-time Editing Tools. COMPSAC (1) 2007: 509-516
3EEWenping Xiao, Chang Yan Chi, Min Yang: On-line collaborative software development via wiki. Int. Sym. Wikis 2007: 177-183
2EELian Yu, Lifeng Xu, Guanzhu Wang, Chang Yan Chi, Wenping Xiao, Hui Su: Testability and Test Framework for Collaborative Real-Time Editing Tools. QSIC 2007: 322-327
2004
1EERong Yao (Frank) Fu, Hui Su, James C. Fletcher, Wei Li, Xiao Xi Liu, Shi Wan Zhao, Chang Yan Chi: A framework for device capability on demand and virtual device user experience. IBM Journal of Research and Development 48(5-6): 635-648 (2004)

Coauthor Index

1James C. Fletcher [1]
2Rong Yao (Frank) Fu [1]
3Wei Li [1]
4Xiao Xi Liu [1]
5Lin Ma [4]
6Hui Su [1] [2] [4]
7Guanzhu Wang [2]
8Wenping Xiao [2] [3] [4]
9Lifeng Xu [2]
10Min Yang [3]
11Lian Yu [2] [4]
12Shi Wan Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)