dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chi-Sheng Shih

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
36EEChi-Sheng Shih: Challenges for Multi-function SoC Scheduling and Assistive Living Services. Scheduling 2008
35EETsung-Yen Chen, Pei-Hsuan Tsai, Ting-Shuo Chou, Chi-Sheng Shih, Tei-Wei Kuo, Jane W.-S. Liu, Anitha Thamizhmani: Component Model and Architecture of Smart Devices for Elderly. WICSA 2008: 51-60
2007
34 Mieso K. Denko, Chi-Sheng Shih, Kuan-Ching Li, Shiao-Li Tsao, Qing-An Zeng, Soo-Hyun Park, Young-Bae Ko, Shih-Hao Hung, Jong Hyuk Park: Emerging Directions in Embedded and Ubiquitous Computing, EUC 2007 Workshops: TRUST, WSOC, NCUS, UUWSN, USN, ESO, and SECUBIQ, Taipei, Taiwan, December 17-20, 2007, Proceedings Springer 2007
33EEJian-Jia Chen, Chuan-Yue Yang, Tei-Wei Kuo, Chi-Sheng Shih: Energy-Efficient Real-Time Task Scheduling in Multiprocessor DVS Systems. ASP-DAC 2007: 342-349
32EEShao-Yi Chien, Chi-Sheng Shih, Mong-Kai Ku, Chia-Lin Yang, Yao-Wen Chang, Tei-Wei Kuo, Liang-Gee Chen: 3D Video Applications and Intelligent Video Surveillance Camera and its VLSI Design. ICME 2007: 9
31EEShiao-Li Tsao, Tai-Yi Huang, John Kar-kin Zao, Jogesh K. Muppala, Chi-Sheng Shih: Message from APESER organization committee. ICPADS 2007: 1
30EEYa-Shu Chen, Chi-Sheng Shih, Tei-Wei Kuo: Dynamic Task Scheduling and Processing Element Allocation for Multi-Function SoCs. IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium 2007: 81-90
29EEGuo-Liang Lee, Chi-Sheng Shih: Clock Free Data Streams Alignment for Sensor Networks. RTCSA 2007: 355-362
28EELi Chia, Chi-Sheng Shih: Template-based Runtime Reconfiguration Scheduling for Partial Reconfigurable SoC. RTCSA 2007: 542-549
27EECheng-Min Lien, Ya-Shu Chen, Chi-Sheng Shih: On-Chip Bus Architecture Optimization for Multi-core SoC Systems. SEUS 2007: 301-310
26EEHang-Chun Yell, Chi-Sheng Shih, Jane W.-S. Liu: Integration framework for medication-use process. SMC 2007: 3676-3681
25EEHan-Chun Yeh, Su-Ying Chang, Yuan-Sheng Chu, Chien-Wei Chen, Chi-Sheng Shih: Vehicle Information Systems Integration Framework. J. Inf. Sci. Eng. 23(3): 681-695 (2007)
2006
24EEChin-Fu Kuo, Chi-Sheng Shih, Tei-Wei Kuo: Resource Allocation Framework for Distributed Real-Time End-To-End Tasks. ICPADS (1) 2006: 115-122
23EEChang-Gun Lee, Phil-Su Kang, Chi-Sheng Shih, Lui Sha: Schedulability Envelope for Real-Time Radar Dwell Scheduling. IEEE Trans. Computers 55(12): 1599-1613 (2006)
22EESathish Gopalakrishnan, Marco Caccamo, Chi-Sheng Shih, Chang-Gun Lee, Lui Sha: Finite-horizon scheduling of radar dwells with online template construction. Real-Time Systems 33(1-3): 47-75 (2006)
21EEJian-Jia Chen, Jun Wu, Chi-Sheng Shih: Approximation algorithms for scheduling real-time jobs with multiple feasible intervals. Real-Time Systems 34(3): 155-172 (2006)
2005
20EEJian-Jia Chen, Tei-Wei Kuo, Chi-Sheng Shih: (1+epsion) approximation clock rate assignment for periodic real-time tasks on a voltage-scaling processor. EMSOFT 2005: 247-250
19EEJian-Jia Chen, Jun Wu, Chi-Sheng Shih, Tei-Wei Kuo: Approximation Algorithms for Scheduling Multiple Feasible Interval Jobs. RTCSA 2005: 11-16
18EEChi-Sheng Shih, Chia-Lin Yang, Mong-Kai Ku, Tei-Wei Kuo, Shao-Yi Chien, Yao-Wen Chang, Liang-Gee Chen: Reconfigurable Platform for Content Science Research. RTCSA 2005: 481-486
2004
17EESimone Giannecchini, Marco Caccamo, Chi-Sheng Shih: Collaborative Resource Allocation in Wireless Sensor Networks. ECRTS 2004: 35-44
16EESathish Gopalakrishnan, Marco Caccamo, Chi-Sheng Shih, Chang-Gun Lee, Lui Sha: Finite-Horizon Scheduling of Radar Dwells with Online Template Construction. RTSS 2004: 23-33
15 Yi-Hua Tsai, Jian-Jia Chen, Tei-Wei Kuo, Chi-Sheng Shih: Client and Server Mobility for WEB Applications. iiWAS 2004
14EEChang-Gun Lee, Chi-Sheng Shih, Lui Sha: Online QoS Optimization Using Service Classes in Surveillance Radar Systems. Real-Time Systems 28(1): 5-37 (2004)
13EEChi-Sheng Shih, Jane W.-S. Liu: Acquiring and incorporating state-dependent timing requirements. Requir. Eng. 9(2): 121-131 (2004)
2003
12EEChi-Sheng Shih, Sathish Gopalakrishnan, Phanindra Ganti, Marco Caccamo, Lui Sha: Template-Based Real-Time Dwell Scheduling with Energy Constraint. IEEE Real Time Technology and Applications Symposium 2003: 19-
11EEChi-Sheng Shih, Jane W.-S. Liu: Acquiring and Incorporating State-Dependent Timing Requirements. RE 2003: 87-94
10EEChi-Sheng Shih, Jane W.-S. Liu, Infan Kuok Cheong: Scheduling Jobs with Multiple Feasible Intervals. RTCSA 2003: 53-71
9EEChang-Gun Lee, Phil-Su Kang, Chi-Sheng Shih, Lui Sha: Radar Dwell Scheduling Considering Physical Characteristics of Phased Array Antenna. RTSS 2003: 14-24
8EEChi-Sheng Shih, Sathish Gopalakrishnan, Phanindra Ganti, Marco Caccamo, Lui Sha: Scheduling Real-Time Dwells Using Tasks with Synthetic Periods. RTSS 2003: 210-
2002
7EEChi-Sheng Shih, Jane W.-S. Liu: State-Dependent Deadline Scheduling. IEEE Real-Time Systems Symposium 2002: 3-14
2001
6EEChi-Sheng Shih, Lui Sha, Jane W.-S. Liu: Scheduling Tasks With Variable Deadlines. IEEE Real Time Technology and Applications Symposium 2001: 120-122
5EEChang-Gun Lee, Chi-Sheng Shih, Lui Sha: Service Class-Based Online QoS Management in Surveillance Radar Systems. IEEE Real-Time Systems Symposium 2001: 139-
4EEChiang Lee, Chi-Sheng Shih, Yaw-Huei Chen: Optimizing Large Join Queries Using A Graph-Based Approach. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 13(2): 298-315 (2001)
3EEChiang Lee, Chi-Sheng Shih, Yaw-Huei Chen: A graph-theoretic model for optimizing queries involving methods. VLDB J. 9(4): 327-343 (2001)
1998
2EEShian-Hua Lin, Chi-Sheng Shih, Meng Chang Chen, Jan-Ming Ho, Ming-Tat Ko, Yueh-Ming Huang: Extracting Classification Knowledge of Internet Documents with Mining Term Associations: A Semantic Approach. SIGIR 1998: 241-249
1997
1EEChiang Lee, Chi-Sheng Shih, Yaw-Huei Chen: A Graph-Theoretic Model for Optimizing Large Join Queries. DASFAA 1997: 87-96

Coauthor Index

1Marco Caccamo [8] [12] [16] [17] [22]
2Su-Ying Chang [25]
3Yao-Wen Chang [18] [32]
4Chien-Wei Chen [25]
5Jian-Jia Chen [15] [19] [20] [21] [33]
6Liang-Gee Chen [18] [32]
7Meng Chang Chen [2]
8Tsung-Yen Chen [35]
9Ya-Shu Chen [27] [30]
10Yaw-Huei Chen [1] [3] [4]
11Infan Kuok Cheong [10]
12Li Chia [28]
13Shao-Yi Chien [18] [32]
14Ting-Shuo Chou [35]
15Yuan-Sheng Chu [25]
16Mieso K. Denko [34]
17Phanindra Ganti [8] [12]
18Simone Giannecchini [17]
19Sathish Gopalakrishnan [8] [12] [16] [22]
20Jan-Ming Ho [2]
21Tai-Yi Huang [31]
22Yueh-Ming Huang [2]
23Shih-Hao Hung [34]
24Phil-Su Kang [9] [23]
25Ming-Tat Ko [2]
26Young-Bae Ko [34]
27Mong-Kai Ku [18] [32]
28Chin-Fu Kuo [24]
29Tei-Wei Kuo [15] [18] [19] [20] [24] [30] [32] [33] [35]
30Chang-Gun Lee [5] [9] [14] [16] [22] [23]
31Chiang Lee [1] [3] [4]
32Guo-Liang Lee [29]
33Kuan-Ching Li (Li Kuan Ching) [34]
34Cheng-Min Lien [27]
35Shian-Hua Lin [2]
36Jane W.-S. Liu [6] [7] [10] [11] [13] [26] [35]
37Jogesh K. Muppala [31]
38Jong Hyuk Park [34]
39Soo-Hyun Park [34]
40Lui Sha [5] [6] [8] [9] [12] [14] [16] [22] [23]
41Anitha Thamizhmani [35]
42Pei-Hsuan Tsai [35]
43Yi-Hua Tsai [15]
44Shiao-Li Tsao [31] [34]
45Jun Wu [19] [21]
46Chia-Lin Yang [18] [32]
47Chuan-Yue Yang [33]
48Han-Chun Yeh [25]
49Hang-Chun Yell [26]
50John Kar-kin Zao [31]
51Qing-An Zeng [34]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)