dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chien-Wei Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEChien-Lung Chan, Chien-Wei Chen, Baw-Jhiune Liu: Discovery of association rules in Metabolic Syndrome related diseases. IJCNN 2008: 856-862
5EEChien-Wei Chen, Chuan-Yue Yang, Tei-Wei Kuo, Ming-Wei Chang: Energy-Efficient Real-Time Co-scheduling of Multimedia DSP Jobs. SUTC 2008: 225-232
2007
4EEHan-Chun Yeh, Su-Ying Chang, Yuan-Sheng Chu, Chien-Wei Chen, Chi-Sheng Shih: Vehicle Information Systems Integration Framework. J. Inf. Sci. Eng. 23(3): 681-695 (2007)
3EEWei-Yin Loh, Chien-Wei Chen, Wei Zheng: Extrapolation errors in linear model trees. TKDD 1(2): (2007)
2006
2EEChien-Wei Chen, Li-Wei Chan, Yu-Pao Tsai, Yi-Ping Hung: Augmented Stereo Panoramas. ACCV (1) 2006: 41-49
1EEShuchih Ernest Chang, Ying-Jiun Hsieh, Chien-Wei Chen, Chun-Kuei Liao, Shiau-Ting Wang: Location-Based Services for Tourism Industry: An Empirical Study. UIC 2006: 1144-1153

Coauthor Index

1Chien-Lung Chan [6]
2Li-Wei Chan [2]
3Ming-Wei Chang [5]
4Shuchih Ernest Chang [1]
5Su-Ying Chang [4]
6Yuan-Sheng Chu [4]
7Ying-Jiun Hsieh [1]
8Yi-Ping Hung [2]
9Tei-Wei Kuo [5]
10Chun-Kuei Liao [1]
11Baw-Jhiune Liu [6]
12Wei-Yin Loh [3]
13Chi-Sheng Shih [4]
14Yu-Pao Tsai [2]
15Shiau-Ting Wang [1]
16Chuan-Yue Yang [5]
17Han-Chun Yeh [4]
18Wei Zheng [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)