dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

John F. MacDonald

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
2EEJianhua Liu, Michael Chang, Chung-Kuan Cheng, John F. MacDonald, Nan-Chi Chou, Peter Suaris: Fast adders in modern FPGAs. FPGA 2004: 250
2003
1EEHongyu Chen, Chung-Kuan Cheng, Nan-Chi Chou, Andrew B. Kahng, John F. MacDonald, Peter Suaris, Bo Yao, Zhengyong Zhu: An algebraic multigrid solver for analytical placement with layout based clustering. DAC 2003: 794-799

Coauthor Index

1Michael Chang [2]
2Hongyu Chen [1]
3Chung-Kuan Cheng [1] [2]
4Nan-Chi Chou [1] [2]
5Andrew B. Kahng [1]
6Jianhua Liu [2]
7Peter Suaris (Peter Ramyalal Suaris) [1] [2]
8Bo Yao [1]
9Zhengyong Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)