dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lei Lin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
17EEBin Liu, Lei Lin, Xiaolong Wang, Qiwen Dong, Xuan Wang: A Discriminative Method for Protein Remote Homology Detection Based on N-nary Profiles. BIRD 2008: 74-86
16EEQin Zhu, Lei Lin, Holger M. Kienle, Hausi A. Müller: Characterizing maintainability concerns in autonomic element design. ICSM 2008: 197-206
15EEYuanchao Zhang, Jiefeng Jiang, Lei Lin, Feng Shi, Yuan Zhou, Chunshui Yu, Kuncheng Li, Tianzi Jiang: A Surface-Based Fractal Information Dimension Method for Cortical Complexity Analysis. MIAR 2008: 133-141
14EELei Lin, Litao Zhu, Faguo Yang, Tianzi Jiang: A novel pixon-representation for image segmentation based on Markov random field. Image Vision Comput. 26(11): 1507-1514 (2008)
2007
13EEQiwen Dong, Lei Lin, Xiaolong Wang: Protein Remote Homology Detection Based on Binary Profiles. BIRD 2007: 212-223
12EEChengjie Sun, Lei Lin, Xiaolong Wang, Yi Guan: Using Maximum Entropy Model to Extract Protein-Protein Interaction Information from Biomedical Literature. ICIC (1) 2007: 730-737
11EEMing-Hui Li, Lei Lin, Xiao-Long Wang, Tao Liu: Protein-protein interaction site prediction based on conditional random fields. Bioinformatics 23(5): 597-604 (2007)
2006
10EEChengjie Sun, Yi Guan, Xiaolong Wang, Lei Lin: Biomedical Named Entities Recognition Using Conditional Random Fields Model. FSKD 2006: 1279-1288
9EEZhonghua Jiang, Dongdai Lin, Lin Xu, Lei Lin: Integrating Grid with Cryptographic Computing. ISPEC 2006: 321-331
8EEQiwen Dong, Xiaolong Wang, Lei Lin: Application of latent semantic analysis to protein remote homology detection. Bioinformatics 22(3): 285-290 (2006)
7EEQiwen Dong, Xiaolong Wang, Lei Lin, Zhiming Xu: Domain boundary prediction based on profile domain linker propensity index. Computational Biology and Chemistry 30(2): 127-133 (2006)
6EEMing-Hui Li, Xiao-Long Wang, Lei Lin, Tao Liu: Effect of example weights on prediction of protein-protein interactions. Computational Biology and Chemistry 30(5): 386-392 (2006)
2005
5EEZhonghua Jiang, Lin Xu, Lei Lin, Dayin Wang, Dongdai Lin: A Distributed Cryptographic Computing System. SKG 2005: 115
4EELei Lin, Xiaolong Wang, Daniel S. Yeung: Combining multiple classifiers based on a statistical method for handwritten Chinese character recognition. IJPRAI 19(8): 1027-1040 (2005)
2004
3EEJianyong Tuo, Shouju Ren, Wenhuang Liu, Xiu Li, Bing Li, Lei Lin: Artificial immune system for fraud detection. SMC (2) 2004: 1407-1411
2EEZhao Yu, Xiu Li, Lei Lin, Wenhuang Liu, Shouju Ren: A blackboard-based multi-agent distributed QFD system. SMC (6) 2004: 5125-5129
1997
1EEVijay K. Jain, Lei Lin: Complex-argument universal nonlinear cell for rapid prototyping. IEEE Trans. VLSI Syst. 5(1): 15-27 (1997)

Coauthor Index

1Qiwen Dong [7] [8] [13] [17]
2Yi Guan [10] [12]
3Vijay K. Jain [1]
4Jiefeng Jiang [15]
5Tianzi Jiang [14] [15]
6Zhonghua Jiang [5] [9]
7Holger M. Kienle [16]
8Bing Li [3]
9Kuncheng Li [15]
10Ming-Hui Li [6] [11]
11Xiu Li [2] [3]
12Dongdai Lin [5] [9]
13Bin Liu [17]
14Tao Liu [6] [11]
15Wenhuang Liu [2] [3]
16Hausi A. Müller [16]
17Shouju Ren [2] [3]
18Feng Shi [15]
19Chengjie Sun [10] [12]
20Jianyong Tuo [3]
21Dayin Wang [5]
22Xiao-Long Wang [6] [11]
23Xiaolong Wang [4] [7] [8] [10] [12] [13] [17]
24Xuan Wang [17]
25Lin Xu [5] [9]
26Zhiming Xu [7]
27Faguo Yang [14]
28Daniel S. Yeung [4]
29Chunshui Yu [15]
30Zhao Yu [2]
31Yuanchao Zhang [15]
32Yuan Zhou [15]
33Litao Zhu [14]
34Qin Zhu [16]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)