dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yuanchao Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEYuanchao Zhang, Jiefeng Jiang, Lei Lin, Feng Shi, Yuan Zhou, Chunshui Yu, Kuncheng Li, Tianzi Jiang: A Surface-Based Fractal Information Dimension Method for Cortical Complexity Analysis. MIAR 2008: 133-141

Coauthor Index

1Jiefeng Jiang [1]
2Tianzi Jiang [1]
3Kuncheng Li [1]
4Lei Lin [1]
5Feng Shi [1]
6Chunshui Yu [1]
7Yuan Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)