dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chunshui Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEYuanchao Zhang, Jiefeng Jiang, Lei Lin, Feng Shi, Yuan Zhou, Chunshui Yu, Kuncheng Li, Tianzi Jiang: A Surface-Based Fractal Information Dimension Method for Cortical Complexity Analysis. MIAR 2008: 133-141
2007
1EEFuchun Lin, Chunshui Yu, Tianzi Jiang, Kuncheng Li, Piu Chan, Hao Lei: Discriminative Analysis of Neuromyelitis Optica Using Twodimensional Histogram from Diffusion Tensor Imaging. ISBI 2007: 752-755

Coauthor Index

1Piu Chan [1]
2Jiefeng Jiang [2]
3Tianzi Jiang [1] [2]
4Hao Lei [1]
5Kuncheng Li [1] [2]
6Fuchun Lin [1]
7Lei Lin [2]
8Feng Shi [2]
9Yuanchao Zhang [2]
10Yuan Zhou [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)