dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wuming Gong

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEWuming Gong, Yongliang Ren, Haiyan Zhou, Yejun Wang, Shuli Kang, Tongbin Li: siDRM: an effective and generally applicable online siRNA design tool. Bioinformatics 24(20): 2405-2406 (2008)
2EEWuming Gong, Dihan Zhou, Yongliang Ren, Yejun Wang, Zhixiang Zuo, Yanping Shen, Feifei Xiao, Qi Zhu, Ailing Hong, Xiaochuan Zhou, Xiaolian Gao, Tongbin Li: PepCyber: P~PEP: a database of human protein-protein interactions mediated by phosphoprotein-binding domains. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 679-683 (2008)
2006
1EEYongliang Ren, Wuming Gong, Qiqi Xu, Xin Zheng, Dong Lin, Yejun Wang, Tongbin Li: siRecords: an extensive database of mammalian siRNAs with efficacy ratings. Bioinformatics 22(8): 1027-1028 (2006)

Coauthor Index

1Xiaolian Gao [2]
2Ailing Hong [2]
3Shuli Kang [3]
4Tongbin Li [1] [2] [3]
5Dong Lin [1]
6Yongliang Ren [1] [2] [3]
7Yanping Shen [2]
8Yejun Wang [1] [2] [3]
9Feifei Xiao [2]
10Qiqi Xu [1]
11Xin Zheng [1]
12Dihan Zhou [2]
13Haiyan Zhou [3]
14Xiaochuan Zhou [2]
15Qi Zhu [2]
16Zhixiang Zuo [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)