dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Haiyan Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEJia Hu, Ning Zhong, Shengfu Lu, Haiyan Zhou, Jiajin Huang: A Human-Web Interaction Based Trust Model for Trustworthy Web Software Development. Web Intelligence 2008: 914-917
3EEWuming Gong, Yongliang Ren, Haiyan Zhou, Yejun Wang, Shuli Kang, Tongbin Li: siDRM: an effective and generally applicable online siRNA design tool. Bioinformatics 24(20): 2405-2406 (2008)
2006
2EEHaiyan Zhou, Kai S. Koong: Earnings management through discretionary accruals: evidences from COMPUSTAT. IJSS 2(2): 190-202 (2006)
2005
1EEZhongshan Zhang, Weiyu Jiang, Haiyan Zhou, Yuanan Liu, Jinchun Gao: High accuracy frequency offset correction with adjustable acquisition range in OFDM systems. IEEE Transactions on Wireless Communications 4(1): 228-237 (2005)

Coauthor Index

1Jinchun Gao [1]
2Wuming Gong [3]
3Jia Hu [4]
4Jiajin Huang [4]
5Weiyu Jiang [1]
6Shuli Kang [3]
7Kai S. Koong [2]
8Tongbin Li [3]
9Yuanan Liu [1]
10Shengfu Lu [4]
11Yongliang Ren [3]
12Yejun Wang [3]
13Zhongshan Zhang [1]
14Ning Zhong [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)