dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaochuan Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEWuming Gong, Dihan Zhou, Yongliang Ren, Yejun Wang, Zhixiang Zuo, Yanping Shen, Feifei Xiao, Qi Zhu, Ailing Hong, Xiaochuan Zhou, Xiaolian Gao, Tongbin Li: PepCyber: P~PEP: a database of human protein-protein interactions mediated by phosphoprotein-binding domains. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 679-683 (2008)
2004
1 Jean-Marie Rouillard, Woonghee Lee, Gilles Truan, Xiaolian Gao, Xiaochuan Zhou, Erdogan Gulari: Gene2Oligo: oligonucleotide design for in vitro gene synthesis. Nucleic Acids Research 32(Web-Server-Issue): 176-180 (2004)

Coauthor Index

1Xiaolian Gao [1] [2]
2Wuming Gong [2]
3Erdogan Gulari [1]
4Ailing Hong [2]
5Woonghee Lee [1]
6Tongbin Li [2]
7Yongliang Ren [2]
8Jean-Marie Rouillard [1]
9Yanping Shen [2]
10Gilles Truan [1]
11Yejun Wang [2]
12Feifei Xiao [2]
13Dihan Zhou [2]
14Qi Zhu [2]
15Zhixiang Zuo [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)