dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ailing Hong

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEWuming Gong, Dihan Zhou, Yongliang Ren, Yejun Wang, Zhixiang Zuo, Yanping Shen, Feifei Xiao, Qi Zhu, Ailing Hong, Xiaochuan Zhou, Xiaolian Gao, Tongbin Li: PepCyber: P~PEP: a database of human protein-protein interactions mediated by phosphoprotein-binding domains. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 679-683 (2008)

Coauthor Index

1Xiaolian Gao [1]
2Wuming Gong [1]
3Tongbin Li [1]
4Yongliang Ren [1]
5Yanping Shen [1]
6Yejun Wang [1]
7Feifei Xiao [1]
8Dihan Zhou [1]
9Xiaochuan Zhou [1]
10Qi Zhu [1]
11Zhixiang Zuo [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)