dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qiqi Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEWen Liu, Xiangshan Meng, Qiqi Xu, Darren R. Flower, Tongbin Li: Quantitative prediction of mouse class I MHC peptide binding affinity using support vector machine regression (SVR) models. BMC Bioinformatics 7: 182 (2006)
1EEYongliang Ren, Wuming Gong, Qiqi Xu, Xin Zheng, Dong Lin, Yejun Wang, Tongbin Li: siRecords: an extensive database of mammalian siRNAs with efficacy ratings. Bioinformatics 22(8): 1027-1028 (2006)

Coauthor Index

1Darren R. Flower [2]
2Wuming Gong [1]
3Tongbin Li [1] [2]
4Dong Lin [1]
5Wen Liu [2]
6Xiangshan Meng [2]
7Yongliang Ren [1]
8Yejun Wang [1]
9Xin Zheng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)