dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Rong Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEJianhua Zheng, Di Li, Zhaogan Shu, Rong Zhu: New Approach for Embedded Computer Numeric Control Development. ICYCS 2008: 1272-1278
5EEFuxing Zhang, Rong Zhu, Peng Liu, Wei Xiong, Xudong Liu, Zhaoying Zhou: A Novel Micro Air Vehicle with Flexible Wing Integrated with On-board Electronic Devices. RAM 2008: 252-257
2006
4EERong Zhu, Xiaoying Guan, Zhaoying Zhou, Dong Sun: Collision-free Path Planning and Trajectory Generation for MAVs Flying in Urban Terrain. IROS 2006: 2888-2893
3EEStefan Van Aelst, Xiaogang Wang, Ruben H. Zamar, Rong Zhu: Linear grouping using orthogonal regression. Computational Statistics & Data Analysis 50(5): 1287-1312 (2006)
2005
2 Dong Sun, Huai-yu Wu, Rong Zhu, Ling Che Hung: Development of Micro Air Vehicle Based on Aerodynamic Modeling Analysis in Tunnel Tests. ICRA 2005: 2235-2240
2000
1 Rong Zhu, Dong Xie, Richard Chernock, David I. Seidman: XML based interactive video and data services over cable. IRMA Conference 2000: 859-860

Coauthor Index

1Stefan Van Aelst [3]
2Richard Chernock [1]
3Xiaoying Guan [4]
4Ling Che Hung [2]
5Di Li [6]
6Peng Liu [5]
7Xudong Liu [5]
8David I. Seidman [1]
9Zhaogan Shu [6]
10Dong Sun [2] [4]
11Xiaogang Wang [3]
12Huai-yu Wu [2]
13Dong Xie [1]
14Wei Xiong [5]
15Ruben H. Zamar [3]
16Fuxing Zhang [5]
17Jianhua Zheng [6]
18Zhaoying Zhou [4] [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)