dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shouqian Yu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEShouqian Yu, Lixia Rong, Weihai Chen, Xingming Wu: An improved BP neural network based on GA for 3D laser data repairing. RAM 2008: 571-576
2006
2EEWeihai Chen, Quanzhu Chen, Jianbin Zhang, Shouqian Yu: Kinematics Control for a 7-DOF Cable-Driven Anthropomorphic Arm. IROS 2006: 1650-1655
2004
1EEWeihai Chen, Mingming Yang, Shouqian Yu, Tianmiao Wang: A hybrid algorithm for the kinematic control of redundant robots. SMC (5) 2004: 4438-4443

Coauthor Index

1Quanzhu Chen [2]
2Weihai Chen [1] [2] [3]
3Lixia Rong [3]
4Tianmiao Wang [1]
5Xingming Wu [3]
6Mingming Yang [1]
7Jianbin Zhang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)