dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ming-Hsiao Yang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEJohn K. Zao, Yu-Chih Liu, Ming-Hsiao Yang, Sheng-Kun Li, Wei-Yu Chen, Ching-Wei Chen, Kuo-Chin Huang, Jwu-Sheng Hu, Lun-Chia Kuo: Ubiquitous e-Helpers: An UPnP-based home automation platform. SMC 2007: 3682-3689

Coauthor Index

1Ching-Wei Chen [1]
2Wei-Yu Chen [1]
3Jwu-Sheng Hu [1]
4Kuo-Chin Huang [1]
5Lun-Chia Kuo [1]
6Sheng-Kun Li [1]
7Yu-Chih Liu [1]
8John K. Zao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)