dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Sheng-Kun Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEMing-Quan Fan, Hong-Xia Wang, Sheng-Kun Li: Restudy on SVD-based watermarking scheme. Applied Mathematics and Computation 203(2): 926-930 (2008)
2007
1EEJohn K. Zao, Yu-Chih Liu, Ming-Hsiao Yang, Sheng-Kun Li, Wei-Yu Chen, Ching-Wei Chen, Kuo-Chin Huang, Jwu-Sheng Hu, Lun-Chia Kuo: Ubiquitous e-Helpers: An UPnP-based home automation platform. SMC 2007: 3682-3689

Coauthor Index

1Ching-Wei Chen [1]
2Wei-Yu Chen [1]
3Ming-Quan Fan [2]
4Jwu-Sheng Hu [1]
5Kuo-Chin Huang [1]
6Lun-Chia Kuo [1]
7Yu-Chih Liu [1]
8Hong-Xia Wang [2]
9Ming-Hsiao Yang [1]
10John K. Zao [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)