dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hai-Yin Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEFangli Pu, Hai-Yin Xu: A Feasible Strategy for Reachability Testing of Internet-Based Concurrent Programs. ICNSC 2008: 1559-1564
2007
5EEDan Li, Hai-Yin Xu, Rui Huang, Jian Wang: Kinematic Inbetweening for Motion Animation. Edutainment 2007: 647-654
2006
4EEHai-Yin Xu, Dan Li, Jian Wang: Implicit curve oriented inbetweening for motion animation. GRAPHITE 2006: 87-91
3EEHai-Yin Xu, Dan Li, Shaomin Tang: Kinematic Inbetweening along Implicit Curves for Motion Animations. ICAT Workshops 2006: 1-4
2003
2EEHai-Yin Xu, Hon-Yuen Tam, Jian J. Zhang: Isophote interpolation. Computer-Aided Design 35(14): 1337-1344 (2003)
1EEHai-Yin Xu: Linear and angular feedrate interpolation for planar implicit curves. Computer-Aided Design 35(3): 301-317 (2003)

Coauthor Index

1Rui Huang [5]
2Dan Li [3] [4] [5]
3Fangli Pu [6]
4Hon-Yuen Tam [2]
5Shaomin Tang [3]
6Jian Wang [4] [5]
7Jian J. Zhang (Jian-Jun Zhang) [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)