dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Cheng-Mu Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEChua-Chin Wang, Gang-Neng Sung, Ming-Kai Chang, Ching-Li Lee, Cheng-Mu Wu, Ju-Ya Chen: A Low-power 4-T SAM Design for OFDM Demodulators in DVB Receiversers. APCCAS 2006: 1112-1115
1EEChua-Chin Wang, Chi-Chun Huang, Tzung-Je Lee, Cheng-Mu Wu, Gang-Neng Sung, Kuan-Wen Fang, Sheng-Lun Tseng, Jia-Jin Chen: An Implantable SOC Chip for Micro-stimulating and Neural Signal Recording. APCCAS 2006: 682-685

Coauthor Index

1Ming-Kai Chang [2]
2Jia-Jin Chen [1]
3Ju-Ya Chen [2]
4Kuan-Wen Fang [1]
5Chi-Chun Huang [1]
6Ching-Li Lee [2]
7Tzung-Je Lee [1]
8Gang-Neng Sung [1] [2]
9Sheng-Lun Tseng [1]
10Chua-Chin Wang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)