dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kuan-Wen Fang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EEChua-Chin Wang, Gang-Neng Sung, Kuan-Wen Fang, Sheng-Lun Tseng: A Low-power Sensorless Inverter Controller of Brushless DC Motors. ISCAS 2007: 2435-2438
2006
2EEChua-Chin Wang, Chi-Chun Huang, Tzung-Je Lee, Cheng-Mu Wu, Gang-Neng Sung, Kuan-Wen Fang, Sheng-Lun Tseng, Jia-Jin Chen: An Implantable SOC Chip for Micro-stimulating and Neural Signal Recording. APCCAS 2006: 682-685
1EEChua-Chin Wang, Chi-Chun Huang, Jian-Sing Liou, Kuan-Wen Fang: A 140-dB CMRR Low-noise Instrumentation Amplifier for Neural Signal Sensing. APCCAS 2006: 696-699

Coauthor Index

1Jia-Jin Chen [2]
2Chi-Chun Huang [1] [2]
3Tzung-Je Lee [2]
4Jian-Sing Liou [1]
5Gang-Neng Sung [2] [3]
6Sheng-Lun Tseng [2] [3]
7Chua-Chin Wang [1] [2] [3]
8Cheng-Mu Wu [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)