dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Gane Ka-Shu Wong

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
6EEZhang Zhang, Jun Li, Xiao-Qian Zhao, Jun Wang, Gane Ka-Shu Wong, Jun Yu: KaKs_Calculator: Calculating Ka and Ks Through Model Selection and Model Averaging. Genomics, Proteomics & Bioinformatics 4(4): 259-263 (2006)
5EEHeng Li, Avril Coghlan, Jue Ruan, Lachlan James M. Coin, Jean-Karim Hériché, Lara Osmotherly, Ruiqiang Li, Tao Liu, Zhang Zhang, Lars Bolund, Gane Ka-Shu Wong, Wei-Mou Zheng, Paramvir Dehal, Jun Wang, Richard Durbin: TreeFam: a curated database of phylogenetic trees of animal gene families. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 572-580 (2006)
2005
4EEJing Wang, Qingyou Xia, Ximiao He, Mingtao Dai, Jue Ruan, Jie Chen, Guo Yu, Haifeng Yuan, Yafeng Hu, Ruiqiang Li, Tao Feng, Chen Ye, Cheng Lu, Jun Wang, Songgang Li, Gane Ka-Shu Wong, Huanming Yang, Jian Wang, Zhonghuai Xiang, Zeyang Zhou, Jun Yu: SilkDB: a knowledgebase for silkworm biology and genomics. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 399-402 (2005)
3EEJing Wang, Ximiao He, Jue Ruan, Mingtao Dai, Jie Chen, Yong Zhang, Yafeng Hu, Chen Ye, Shengting Li, Lijuan Cong, Lin Fang, Bin Liu, Songgang Li, Jian Wang, David W. Burt, Gane Ka-Shu Wong, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: ChickVD: a sequence variation database for the chicken genome. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 438-441 (2005)
2004
2EEGane Ka-Shu Wong: Computing Opportunities in the Era of Abundant Biological Data. SC 2004: 62
1 Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Nucleic Acids Research 32(Database-Issue): 377-382 (2004)

Coauthor Index

1Lars Bolund [5]
2David W. Burt [3]
3Jie Chen [3] [4]
4Ye Chen [1]
5Avril Coghlan [5]
6Lachlan James M. Coin [5]
7Lijuan Cong [3]
8Mingtao Dai [1] [3] [4]
9Paramvir Dehal [5]
10Richard Durbin [5]
11Lin Fang [3]
12Tao Feng [4]
13Jian Fu [1]
14Ximiao He [1] [3] [4]
15Jean-Karim Hériché [5]
16Yafeng Hu [3] [4]
17Xiaobing Huang [1]
18Yongzhi Jiao [1]
19Heng Li [5]
20Jun Li [6]
21Ruiqiang Li [4] [5]
22Shengting Li [3]
23Songgang Li [1] [3] [4]
24Bin Liu [3]
25Tao Liu [5]
26Cheng Lu [4]
27Peixiang Ni [1]
28Lara Osmotherly [5]
29Xiaoyu Ren [1]
30Jue Ruan [3] [4] [5]
31Jian Wang [1] [3] [4]
32Jing Wang [1] [3] [4]
33Jun Wang [1] [3] [4] [5] [6]
34Shulin Wei [1]
35Qingyou Xia [4]
36Zhonghuai Xiang [4]
37Huanming Yang [1] [3] [4]
38Chen Ye [3] [4]
39Guo Yu [4]
40Jun Yu [1] [3] [4] [6]
41Haifeng Yuan [4]
42Jianguo Zhang [1]
43Yong Zhang [1] [3]
44Zhang Zhang [5] [6]
45Hongyu Zhao [1]
46Wenming Zhao [1]
47Xiao-Qian Zhao [6]
48Wei-Mou Zheng [5]
49Zeyang Zhou [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)