dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaobing Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1 Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Nucleic Acids Research 32(Database-Issue): 377-382 (2004)

Coauthor Index

1Ye Chen [1]
2Mingtao Dai [1]
3Jian Fu [1]
4Ximiao He [1]
5Yongzhi Jiao [1]
6Songgang Li [1]
7Peixiang Ni [1]
8Xiaoyu Ren [1]
9Jian Wang [1]
10Jing Wang [1]
11Jun Wang [1]
12Shulin Wei [1]
13Gane Ka-Shu Wong [1]
14Huanming Yang [1]
15Jun Yu [1]
16Jianguo Zhang [1]
17Yong Zhang [1]
18Hongyu Zhao [1]
19Wenming Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)