dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jian Fu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
8EEJian Fu, Qing Liu, Xinmin Zhou, Kui Xiang, Zhigang Zeng: An adaptive variable strategy pareto differential evolution algorithm for multi-objective optimization. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 648-652
7EEKui Xiang, Xixiu Wu, Jian Fu, Jing Chen: Input-output model of time series based on ESN. IJCNN 2008: 734-737
6EEJian Fu, H. John Caulfield: Making a smarter color camera. Image Vision Comput. 26(2): 253-258 (2008)
2007
5EEJian Fu, H. John Caulfield: Designing spectral sensitivity curves for use with Artificial Color. Pattern Recognition 40(8): 2251-2260 (2007)
2005
4EEJian Fu, H. John Caulfield, Arthur J. Bond: Artificial and biological color band design as spectral compression. Image Vision Comput. 23(8): 761-766 (2005)
3EEJian Fu, H. John Caulfield, Seong-Moo Yoo, Venkata Atluri: Use of Artificial Color filtering to improve iris recognition and searching. Pattern Recognition Letters 26(14): 2244-2251 (2005)
2004
2EEH. John Caulfield, Jian Fu, Seong-Moo Yoo: Artificial color image logic. Inf. Sci. 167(1-4): 1-7 (2004)
1 Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Nucleic Acids Research 32(Database-Issue): 377-382 (2004)

Coauthor Index

1Venkata Atluri [3]
2Arthur J. Bond [4]
3H. John Caulfield [2] [3] [4] [5] [6]
4Jing Chen [7]
5Ye Chen [1]
6Mingtao Dai [1]
7Ximiao He [1]
8Xiaobing Huang [1]
9Yongzhi Jiao [1]
10Songgang Li [1]
11Qing Liu [8]
12Peixiang Ni [1]
13Xiaoyu Ren [1]
14Jian Wang [1]
15Jing Wang [1]
16Jun Wang [1]
17Shulin Wei [1]
18Gane Ka-Shu Wong [1]
19Xixiu Wu [7]
20Kui Xiang [7] [8]
21Huanming Yang [1]
22Seong-Moo Yoo [2] [3]
23Jun Yu [1]
24Zhigang Zeng [8]
25Jianguo Zhang [1]
26Yong Zhang [1]
27Hongyu Zhao [1]
28Wenming Zhao [1]
29Xinmin Zhou [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)