dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ximiao He

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEXimiao He, Suhua Chang, Jiajie Zhang, Qian Zhao, Haizhen Xiang, Kanthida Kusonmano, Liu Yang, Zhong Sheng Sun, Huanming Yang, Jing Wang: MethyCancer: the database of human DNA methylation and cancer. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 836-841 (2008)
2005
3EEJing Wang, Qingyou Xia, Ximiao He, Mingtao Dai, Jue Ruan, Jie Chen, Guo Yu, Haifeng Yuan, Yafeng Hu, Ruiqiang Li, Tao Feng, Chen Ye, Cheng Lu, Jun Wang, Songgang Li, Gane Ka-Shu Wong, Huanming Yang, Jian Wang, Zhonghuai Xiang, Zeyang Zhou, Jun Yu: SilkDB: a knowledgebase for silkworm biology and genomics. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 399-402 (2005)
2EEJing Wang, Ximiao He, Jue Ruan, Mingtao Dai, Jie Chen, Yong Zhang, Yafeng Hu, Chen Ye, Shengting Li, Lijuan Cong, Lin Fang, Bin Liu, Songgang Li, Jian Wang, David W. Burt, Gane Ka-Shu Wong, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: ChickVD: a sequence variation database for the chicken genome. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 438-441 (2005)
2004
1 Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Nucleic Acids Research 32(Database-Issue): 377-382 (2004)

Coauthor Index

1David W. Burt [2]
2Suhua Chang [4]
3Jie Chen [2] [3]
4Ye Chen [1]
5Lijuan Cong [2]
6Mingtao Dai [1] [2] [3]
7Lin Fang [2]
8Tao Feng [3]
9Jian Fu [1]
10Yafeng Hu [2] [3]
11Xiaobing Huang [1]
12Yongzhi Jiao [1]
13Kanthida Kusonmano [4]
14Ruiqiang Li [3]
15Shengting Li [2]
16Songgang Li [1] [2] [3]
17Bin Liu [2]
18Cheng Lu [3]
19Peixiang Ni [1]
20Xiaoyu Ren [1]
21Jue Ruan [2] [3]
22Zhong Sheng Sun [4]
23Jian Wang [1] [2] [3]
24Jing Wang [1] [2] [3] [4]
25Jun Wang [1] [2] [3]
26Shulin Wei [1]
27Gane Ka-Shu Wong [1] [2] [3]
28Qingyou Xia [3]
29Haizhen Xiang [4]
30Zhonghuai Xiang [3]
31Huanming Yang [1] [2] [3] [4]
32Liu Yang [4]
33Chen Ye [2] [3]
34Guo Yu [3]
35Jun Yu [1] [2] [3]
36Haifeng Yuan [3]
37Jiajie Zhang [4]
38Jianguo Zhang [1]
39Yong Zhang [1] [2]
40Hongyu Zhao [1]
41Qian Zhao [4]
42Wenming Zhao [1]
43Zeyang Zhou [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)