dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xuyan Tu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
9EERuijie Wang, Junping Du, Yixin Yin, Xuyan Tu: Study on Tourism Grey Forecast System Based on Multi-agents. FSKD (4) 2008: 631-635
8EEShaozhong Cao, Guowei Yang, Xuyan Tu: Current Status of SoftMan Research and Its Application in Publishing and Printing Industry. ICNSC 2008: 1243-1246
7EEShaozhong Cao, Guowei Yang, Xuyan Tu: Approximate Solution Research of State Equation for Controlled Nonlinear Systems. ICNSC 2008: 1784-1787
6EEYipeng Zhou, Junping Du, Guangping Zeng, Xuyan Tu: Association Rule Mining Based on the Semantic Categories of Tourism Information. ISNN (2) 2008: 67-73
2007
5EELu Yin, Yixin Yin, Xuyan Tu, Daoping Jiang, Guobao Xu: An Improved Method of Sensor-Based Path Planning Using Instant Goals. FSKD (4) 2007: 544-549
4EEAizhong Mi, Jiquan Shen, Xuefeng Zheng, Xuyan Tu: Applying Multiple Classifier Systems to SoftMan's Perception System. SNPD (1) 2007: 315-320
2006
3EETieqiang Sun, Yixin Yin, Shengli Wu, Xuyan Tu: ART2-Based Approach to Judge the State of the Blast Furnace. ISDA (1) 2006: 118-122
2005
2EERuifan Li, Cong Wang, Hongwei Hao, Xuyan Tu: Classifying Faces with Discriminant Isometric Feature Mapping. MICAI 2005: 565-573
2004
1EEGuizhi Li, Chengwan An, Jie Pang, Min Tan, Xuyan Tu: Place recognition based on Gabor filters and SVMs for mobile robot self-localization. RAM 2004: 1112-1116

Coauthor Index

1Chengwan An [1]
2Shaozhong Cao [7] [8]
3Junping Du [6] [9]
4Hongwei Hao [2]
5Daoping Jiang [5]
6Guizhi Li [1]
7Ruifan Li [2]
8Aizhong Mi [4]
9Jie Pang [1]
10Jiquan Shen [4]
11Tieqiang Sun [3]
12Min Tan [1]
13Cong Wang [2]
14Ruijie Wang [9]
15Shengli Wu [3]
16Guobao Xu [5]
17Guowei Yang [7] [8]
18Lu Yin [5]
19Yixin Yin [3] [5] [9]
20Guangping Zeng [6]
21Xuefeng Zheng [4]
22Yipeng Zhou [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)