dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shenghua Bao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
18EEShenghua Bao, Bohai Yang, Ben Fei, Shengliang Xu, Zhong Su, Yong Yu: Boosting social annotations using propagation. CIKM 2008: 1507-1508
17EEJinwen Guo, Shengliang Xu, Shenghua Bao, Yong Yu: Tapping on the potential of q&a community by recommending answer providers. CIKM 2008: 921-930
16EEKaifeng Xu, Rui Li, Shenghua Bao, Dingyi Han, Yong Yu: SEM: Mining Spatial Events from the Web. PAKDD 2008: 393-404
15EEShengliang Xu, Shenghua Bao, Ben Fei, Zhong Su, Yong Yu: Exploring folksonomy for personalized search. SIGIR 2008: 155-162
14EEShenghua Bao, Rui Li, Yong Yu, Yunbo Cao: Competitor Mining with the Web. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 20(10): 1297-1310 (2008)
2007
13EEShengliang Xu, Shenghua Bao, Yunbo Cao, Yong Yu: Using social annotations to improve language model for information retrieval. CIKM 2007: 1003-1006
12EEMianwei Zhou, Shenghua Bao, Xian Wu, Yong Yu: An Unsupervised Model for Exploring Hierarchical Semantics from Social Annotations. ISWC/ASWC 2007: 680-693
11EEShengliang Xu, Shenghua Bao, Yong Yu, Yunbo Cao: Using Social Annotations to Smooth the Language Model for IR. PAKDD 2007: 1015-1021
10EEHuizhong Duan, Shenghua Bao, Yong Yu: CCRM: An Effective Algorithm for Mining Commodity Information from Threaded Chinese Customer Reviews. PAKDD 2007: 473-480
9EEHuizhong Duan, Qi Zhou, Zhen Lu, Ou Jin, Shenghua Bao, Yunbo Cao, Yong Yu: Research on Enterprise Track of TREC 2007 at SJTU APEX Lab. TREC 2007
8EEShenghua Bao, Gui-Rong Xue, Xiaoyuan Wu, Yong Yu, Ben Fei, Zhong Su: Optimizing web search using social annotations. WWW 2007: 501-510
7EERui Li, Shenghua Bao, Yong Yu, Ben Fei, Zhong Su: Towards effective browsing of large scale social annotations. WWW 2007: 943-952
2006
6EERui Li, Shenghua Bao, Jin Wang, Yuanjie Liu, Yong Yu: Web Scale Competitor Discovery Using Mutual Information. ADMA 2006: 798-808
5EEShenghua Bao, Lei Zhang, Chenxi Lin, Yong Yu: A Semantic Rewriting Approach to Automatic Information Providing Web Service Composition. ASWC 2006: 488-500
4EEShenghua Bao, Yunbo Cao, Bing Liu, Yong Yu, Hang Li: Mining Latent Associations of Objects Using a Typed Mixture Model--A Case Study on Expert/Expertise Mining. ICDM 2006: 803-807
3EERui Li, Shenghua Bao, Jin Wang, Yong Yu, Yunbo Cao: CoMiner: An Effective Algorithm for Mining Competitors from the Web. ICDM 2006: 948-952
2EEShenghua Bao, Huizhong Duan, Qi Zhou, Miao Xiong, Yong Yu, Yunbo Cao: Research on Expert Search at Enterprise Track of TREC 2006. TREC 2006
1EEShenghua Bao, Lei Zhang, Erdong Chen, Min Long, Rui Li, Yong Yu: LSM: Language Sense Model for Information Retrieval. WAIM 2006: 97-108

Coauthor Index

1Yunbo Cao [2] [3] [4] [9] [11] [13] [14]
2Erdong Chen [1]
3Huizhong Duan [2] [9] [10]
4Ben Fei [7] [8] [15] [18]
5Jinwen Guo [17]
6Dingyi Han [16]
7Ou Jin [9]
8Hang Li [4]
9Rui Li [1] [3] [6] [7] [14] [16]
10Chenxi Lin [5]
11Bing Liu [4]
12Yuanjie Liu [6]
13Min Long [1]
14Zhen Lu [9]
15Zhong Su [7] [8] [15] [18]
16Jin Wang [3] [6]
17Xian Wu [12]
18Xiaoyuan Wu [8]
19Miao Xiong [2]
20Kaifeng Xu [16]
21Shengliang Xu [11] [13] [15] [17] [18]
22Gui-Rong Xue [8]
23Bohai Yang [18]
24Yong Yu [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
25Lei Zhang [1] [5]
26Mianwei Zhou [12]
27Qi Zhou [2] [9]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)