dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaowei Shao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEHuijing Zhao, Masaki Chiba, Ryosuke Shibasaki, Xiaowei Shao, Jinshi Cui, Hongbin Zha: SLAM in a dynamic large outdoor environment using a laser scanner. ICRA 2008: 1455-1462
2007
3EEHuijing Zhao, Yuzhong Chen, Xiaowei Shao, Kyoichiro Katabira, Ryosuke Shibasaki: Monitoring a populated environment using single-row laser range scanners from a mobile platform. ICRA 2007: 4739-4745
2EEXiaowei Shao, Huijing Zhao, Katsuyuki Nakamura, Kyoichiro Katabira, Ryosuke Shibasaki, Yuri Nakagawa: Detection and tracking of multiple pedestrians by using laser range scanners. IROS 2007: 2174-2179
2006
1EEXiaowei Shao, Zhengkai Liu, Houqiang Li: An Image Inpainting Approach Based on the Poisson Equation. DIAL 2006: 368-372

Coauthor Index

1Yuzhong Chen [3]
2Masaki Chiba [4]
3Jinshi Cui [4]
4Kyoichiro Katabira [2] [3]
5Houqiang Li [1]
6Zhengkai Liu [1]
7Yuri Nakagawa [2]
8Katsuyuki Nakamura [2]
9Ryosuke Shibasaki [2] [3] [4]
10Hongbin Zha [4]
11Huijing Zhao [2] [3] [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)