dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xisheng Shang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2001
1 Yuru Zhang, Zhuanzhi Han, H. Zhang, Xisheng Shang, Tianmiao Wang, W. Guo, William A. Gruver: Design and Control of the BUAA Four-Fingered Robotic Hand. ICRA 2001: 2517-2522

Coauthor Index

1William A. Gruver [1]
2W. Guo [1]
3Zhuanzhi Han [1]
4Tianmiao Wang [1]
5H. Zhang [1]
6Yuru Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)