dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yao Lu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEKa Fai Cedric Yiu, Chun Hok Ho, Nedelko Grbic, Yao Lu, Xiaoxiang Shi, Wayne Luk: Reconfigurable acceleration of microphone array algorithms for speech enhancement. ASAP 2008: 203-208
3EEJianwu Li, Zhanyong Mao, Yao Lu: Adapting radial basis function neural networks for one-class classification. IJCNN 2008: 3766-3770
2007
2 Yao Lu, Zhao Yong, Li Xia: Design of Data Buffer Circuit in High-speed, High-resolution Video Image Acquisition System on FPGA. IMECS 2007: 1771-1774
2006
1EEBo Ma, Hui-yang Qu, Hau-San Wong, Yao Lu: 3D Head Model Classification Using KCDA. PCM 2006: 1008-1017

Coauthor Index

1Nedelko Grbic [4]
2Chun Hok Ho [4]
3Jianwu Li [3]
4Wayne Luk [4]
5Bo Ma [1]
6Zhanyong Mao [3]
7Hui-yang Qu [1]
8Xiaoxiang Shi [4]
9Hau-San Wong [1]
10Li Xia [2]
11Ka Fai Cedric Yiu [4]
12Zhao Yong [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)