dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianping Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEZhijiang Li, Jianping Liu, Jing Huang: Dynamic Range Compression and Pseudo-color Presentation Based on Retinex for SAR Images. CSSE (6) 2008: 257-260
5EEJianping Liu, Bangyan Ye: Fuzzy Fusion of Multi-sensor Data for Tool Wear Identifying. FSKD (3) 2008: 570-573
4EENa An, Bin He, Jianping Liu, Zeying Li: Member Selection of Telework Teams: A Network Fuzzy Management Experiment. FSKD (5) 2008: 193-197
2007
3EEJiusheng Chen, Haoran Zheng, Haiyan Liu, Junqing Niu, Jianping Liu, Tie Shen, Bin Rui, Yunyu Shi: Improving metabolic flux estimation via evolutionary optimization for convex solution space. Bioinformatics 23(9): 1115-1123 (2007)
2006
2EEJianping Liu, Bangyan Ye, Xiaohong Wu, Miaoan Ouyang: Study on 3D Solid Reconstruction From 2D Views Based on Intelligent Uunderstanding of Mechanical Engineering Drawings. PROLAMAT 2006: 704-709
2002
1EEJianping Liu: Interactive Engineering Mechanics - STATICS Virtual Tutor. Educational Technology & Society 5(1): (2002)

Coauthor Index

1Na An [4]
2Jiusheng Chen [3]
3Bin He [4]
4Jing Huang [6]
5Zeying Li [4]
6Zhijiang Li [6]
7Haiyan Liu [3]
8Junqing Niu [3]
9Miaoan Ouyang [2]
10Bin Rui [3]
11Tie Shen [3]
12Yunyu Shi [3]
13Xiaohong Wu [2]
14Bangyan Ye [2] [5]
15Haoran Zheng [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)