dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiusheng Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEJiusheng Chen, Haoran Zheng, Haiyan Liu, Junqing Niu, Jianping Liu, Tie Shen, Bin Rui, Yunyu Shi: Improving metabolic flux estimation via evolutionary optimization for convex solution space. Bioinformatics 23(9): 1115-1123 (2007)

Coauthor Index

1Haiyan Liu [1]
2Jianping Liu [1]
3Junqing Niu [1]
4Bin Rui [1]
5Tie Shen [1]
6Yunyu Shi [1]
7Haoran Zheng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)