dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yunyu Shi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
4EEJiusheng Chen, Haoran Zheng, Haiyan Liu, Junqing Niu, Jianping Liu, Tie Shen, Bin Rui, Yunyu Shi: Improving metabolic flux estimation via evolutionary optimization for convex solution space. Bioinformatics 23(9): 1115-1123 (2007)
2001
3EEJiang Zhu, Hao Fan, Haiyan Liu, Yunyu Shi: Structure-based ligand design for flexible proteins: Application of new F-DycoBlock. Journal of Computer-Aided Molecular Design 15(11): 979-996 (2001)
2EEJiang Zhu, Haibo Yu, Hao Fan, Haiyan Liu, Yunyu Shi: Design of new selective inhibitors of cyclooxygenase-2 by dynamic assembly of molecular building blocks. Journal of Computer-Aided Molecular Design 15(5): 447-463 (2001)
1994
1 Haiyan Liu, Yunyu Shi: Combined Molecular Mechanical and Quantum Mechanical Potential Study of a Nucleophilic Addition Reaction in Solution. Journal of Computational Chemistry 15(11): 1311-1318 (1994)

Coauthor Index

1Jiusheng Chen [4]
2Hao Fan [2] [3]
3Haiyan Liu [1] [2] [3] [4]
4Jianping Liu [4]
5Junqing Niu [4]
6Bin Rui [4]
7Tie Shen [4]
8Haibo Yu [2]
9Haoran Zheng [4]
10Jiang Zhu [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)