dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Haoran Zheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EEJiusheng Chen, Haoran Zheng, Haiyan Liu, Junqing Niu, Jianping Liu, Tie Shen, Bin Rui, Yunyu Shi: Improving metabolic flux estimation via evolutionary optimization for convex solution space. Bioinformatics 23(9): 1115-1123 (2007)
2006
2EEJun Wei, Hua Lei, Chunlei Niu, Haoran Zheng: High Performance SOAP Processing Driven by Data Mapping Template. DAIS 2006: 152-168
1EELei Li, Chunlei Niu, Haoran Zheng, Jun Wei: An Adaptive Caching Mechanism for Web Services. QSIC 2006: 303-312

Coauthor Index

1Jiusheng Chen [3]
2Hua Lei [2]
3Lei Li [1]
4Haiyan Liu [3]
5Jianping Liu [3]
6Chunlei Niu [1] [2]
7Junqing Niu [3]
8Bin Rui [3]
9Tie Shen [3]
10Yunyu Shi [3]
11Jun Wei [1] [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)