dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shuyu Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
11EEAndrew Campen, Yuni Xia, Dan Rigsby, Ying Guo, Xingdong Feng, Eric W. Su, Mathew Palakal, Shuyu Li: Mining Gene Expression Database for Primary Human Disease Tissues. ICDE 2008: 1604-1607
2007
10EETianzi Jiang, Feng Shi, Wanlin Zhu, Shuyu Li, Xiaobo Li: Shape Analysis of Human Brain with Cognitive Disorders. HCI (12) 2007: 409-414
9EEXingdong Feng, Shu-Guang Huang, Jian-Yong Shou, Birong Liao, Jonathan M. Yingling, Xiang Ye, Xi Lin, Lawrence M. Gelbert, Eric W. Su, Jude E. Onyia, Shuyu Li: Analysis of Pathway Activity in Primary Tumors and NCI60 Cell Lines Using Gene Expression Profiling Data. Genomics, Proteomics & Bioinformatics 5(1): 15-24 (2007)
2006
8 Dingjian Chen, Jian Wu, Shuyu Li, Manfu Ma, Zhengguo Hu: An Approach to Semantic Matching of Web Services. SWWS 2006: 63-72
2005
7EETianzi Jiang, Xiaobo Li, Gaolang Gong, Meng Liang, Lixia Tian, Fuchun Lin, Yong He, Yufeng Zang, Chaozhe Zhu, Shuyu Li, Songyuan Tang: Advances on Medical Imaging and Computing. CVBIA 2005: 13-23
6EEShuyu Li, XiaoJiang Li, Jian Wu: Components and Contracts for Embedded Software. ECBS 2005: 19-24
5EEManfu Ma, Jian Wu, Shuyu Li, Dingjian Chen, Zhengguo Hu: Credit in the Grid Resource Management. GCC 2005: 725-731
2004
4EEShuyu Li, Litao Zhu, Tianzi Jiang: Active Shape Model Segmentation Using Local Edge Structures and AdaBoost. MIAR 2004: 121-128
3EEShuyu Li, Jian Wu, Zhengguo Hu: A Contract-Based Component Model for Embedded Systems. QSIC 2004: 232-239
2EENian Cai, Kuanghu Hu, Haitao Xiong, Shuyu Li, Wanfang Su, Fengsui Zhu: Image segmentation of G bands of Triticum monococcum chromosomes based on the model-based neural network. Pattern Recognition Letters 25(3): 319-329 (2004)
2003
1 Shuyu Li, Gene Cutler, Jane Jijun Liu, Timothy Hoey, Liangbiao Chen, Peter G. Schultz, Jia yu Liao, Xuefeng Bruce Ling: A comparative analysis of HGSC and Celera human genome assemblies and gene sets. Bioinformatics 19(13): 1597-1605 (2003)

Coauthor Index

1Nian Cai [2]
2Andrew Campen [11]
3Dingjian Chen [5] [8]
4Liangbiao Chen [1]
5Gene Cutler [1]
6Xingdong Feng [9] [11]
7Lawrence M. Gelbert [9]
8Gaolang Gong [7]
9Ying Guo [11]
10Yong He [7]
11Timothy Hoey [1]
12Kuanghu Hu [2]
13Zhengguo Hu [3] [5] [8]
14Shu-Guang Huang [9]
15Tianzi Jiang [4] [7] [10]
16XiaoJiang Li [6]
17Xiaobo Li [7] [10]
18Meng Liang [7]
19Birong Liao [9]
20Jia yu Liao [1]
21Fuchun Lin [7]
22Xi Lin [9]
23Xuefeng Bruce Ling [1]
24Jane Jijun Liu [1]
25Manfu Ma [5] [8]
26Jude E. Onyia [9]
27Mathew Palakal [11]
28Dan Rigsby [11]
29Peter G. Schultz [1]
30Feng Shi [10]
31Jian-Yong Shou [9]
32Eric W. Su [9] [11]
33Wanfang Su [2]
34Songyuan Tang [7]
35Lixia Tian [7]
36Jian Wu [3] [5] [6] [8]
37Yuni Xia [11]
38Haitao Xiong [2]
39Xiang Ye [9]
40Jonathan M. Yingling [9]
41Yufeng Zang [7]
42Chaozhe Zhu [7]
43Fengsui Zhu [2]
44Litao Zhu [4]
45Wanlin Zhu [10]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)