dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhengguo Hu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
7EEQuanzhong Liu, Yang Zhang, Zhengguo Hu: Extracting Decision Rules from Sigmoid Kernel. ADMA 2008: 294-304
2007
6EEChangli Zhang, Jian Wu, Zhengguo Hu: A Boolean Lattice Based Improved Fuzzy Description Logic in Web Computing. Description Logics 2007
2006
5 Dingjian Chen, Jian Wu, Shuyu Li, Manfu Ma, Zhengguo Hu: An Approach to Semantic Matching of Web Services. SWWS 2006: 63-72
2005
4EEManfu Ma, Jian Wu, Shuyu Li, Dingjian Chen, Zhengguo Hu: Credit in the Grid Resource Management. GCC 2005: 725-731
3 Chi Zhang, Jian Wu, Zhengguo Hu, Hong Gao: Software System Development based on Component Signature Matching. Parallel and Distributed Computing and Networks 2005: 211-215
2004
2EEYan Tang, Zhengguo Hu, Yang Zhang, Lin Zhang, Changquan Ai: A Practical Peer-Performance-Aware DHT. AP2PC 2004: 193-200
1EEShuyu Li, Jian Wu, Zhengguo Hu: A Contract-Based Component Model for Embedded Systems. QSIC 2004: 232-239

Coauthor Index

1Changquan Ai [2]
2Dingjian Chen [4] [5]
3Hong Gao [3]
4Shuyu Li [1] [4] [5]
5Quanzhong Liu [7]
6Manfu Ma [4] [5]
7Yan Tang [2]
8Jian Wu [1] [3] [4] [5] [6]
9Changli Zhang [6]
10Chi Zhang [3]
11Lin Zhang [2]
12Yang Zhang [2] [7]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)