dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yen-Fong Lee

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
1EEYen-Fong Lee, Shi-Yu Huang, Sheng-Yu Hsu, I-Ling Chen, Cheng-Tao Shieh, Jian-Cheng Lin, Shih-Chieh Chang: Power estimation starategies for a low-power security processor. ASP-DAC 2005: 367-371

Coauthor Index

1Shih-Chieh Chang [1]
2I-Ling Chen [1]
3Sheng-Yu Hsu [1]
4Shi-Yu Huang [1]
5Jian-Cheng Lin [1]
6Cheng-Tao Shieh [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)