dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

I. M. Korostishevskaya

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2000
1 Nikolay A. Kolchanov, Olga A. Podkolodnaya, Elena A. Ananko, Elena V. Ignatieva, Irina L. Stepanenko, Olga V. Kel-Margoulis, Alexander E. Kel, Tatyana I. Merkulova, T. N. Goryachkovskaya, T. V. Busygina, F. A. Kolpakov, Nikolay L. Podkolodny, Andrey N. Naumochkin, I. M. Korostishevskaya, Aida G. Romashchenko, G. Christian Overton: Transcription Regulatory Regions Database (TRRD): its status in 2000. Nucleic Acids Research 28(1): 298-301 (2000)

Coauthor Index

1Elena A. Ananko [1]
2T. V. Busygina [1]
3T. N. Goryachkovskaya [1]
4Elena V. Ignatieva [1]
5Alexander E. Kel [1]
6Olga V. Kel-Margoulis [1]
7Nikolay A. Kolchanov [1]
8F. A. Kolpakov [1]
9Tatyana I. Merkulova [1]
10Andrey N. Naumochkin [1]
11G. Christian Overton [1]
12Olga A. Podkolodnaya [1]
13Nikolay L. Podkolodny [1]
14Aida G. Romashchenko [1]
15Irina L. Stepanenko [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)