dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Nuriyoki Ito

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEWanping Zhang, Yi Zhu, Wenjian Yu, Ling Zhang, Rui Shi, He Peng, Zhi Zhu, Lew Chua-Eoan, Rajeev Murgai, Toshiyuki Shibuya, Nuriyoki Ito, Chung-Kuan Cheng: Finding the Worst Voltage Violation in Multi-Domain Clock Gated Power Network. DATE 2008: 537-540

Coauthor Index

1Chung-Kuan Cheng [1]
2Lew Chua-Eoan [1]
3Rajeev Murgai [1]
4He Peng [1]
5Rui Shi [1]
6Toshiyuki Shibuya [1]
7Wenjian Yu [1]
8Ling Zhang [1]
9Wanping Zhang [1]
10Yi Zhu [1]
11Zhi Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)