dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jing Hao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEWei Wang, Kuncheng Li, Baoci Shan, Jianyang Xu, Bin Yan, Jing Hao, Yanhui Yang, Ke Li, Na Lu: Central Nervous Processing for Acupuncture at Liv3 with fMRI: A Preliminary Experience. WImBI 2006: 244-253
2004
1EEJing Hao, Kuncheng Li, Ke Li, Dexuan Zhang, Wei Wang, Bin Yan, Yanhui Yang, Y. Wang, Q. Chen, Baoci Shan, Xiaolin Zhou: Visual Search in Alzheimer's Disease - fMRI Study. MIAR 2004: 204-212

Coauthor Index

1Q. Chen [1]
2Ke Li [1] [2]
3Kuncheng Li [1] [2]
4Na Lu [2]
5Baoci Shan [1] [2]
6Wei Wang [1] [2]
7Y. Wang [1]
8Jianyang Xu [2]
9Bin Yan [1] [2]
10Yanhui Yang [1] [2]
11Dexuan Zhang [1]
12Xiaolin Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)