dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Dexuan Zhang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEJing Hao, Kuncheng Li, Ke Li, Dexuan Zhang, Wei Wang, Bin Yan, Yanhui Yang, Y. Wang, Q. Chen, Baoci Shan, Xiaolin Zhou: Visual Search in Alzheimer's Disease - fMRI Study. MIAR 2004: 204-212

Coauthor Index

1Q. Chen [1]
2Jing Hao [1]
3Ke Li [1]
4Kuncheng Li [1]
5Baoci Shan [1]
6Wei Wang [1]
7Y. Wang [1]
8Bin Yan [1]
9Yanhui Yang [1]
10Xiaolin Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)