dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Feng-Chang Chiang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
3EEDong-Shong Liang, Kwang-Jow Gan, Chung-Chih Hsiao, Cher-Shiung Tsai, Yaw-Hwang Chen, Shih-Yu Wang, Shun-Huo Kuo, Feng-Chang Chiang, Long-Xian Su: Novel Voltage-Controlled Oscillator Design by MOS-NDR Devices and Circuits. IWSOC 2005: 372-375
2EEKwang-Jow Gan, Dong-Shong Liang, Chung-Chih Hsiao, Shih-Yu Wang, Feng-Chang Chiang, Cher-Shiung Tsai, Yaw-Hwang Chen, Shun-Huo Kuo, Chi-Pin Chen: Logic Circuit Design Based on MOS-NDR Devices and Circuits Fabricated by CMOS Process. IWSOC 2005: 392-395
1EEDong-Shong Liang, Kwang-Jow Gan, Long-Xian Su, Chi-Pin Chen, Chung-Chih Hsiao, Cher-Shiung Tsai, Yaw-Hwang Chen, Shih-Yu Wang, Shun-Huo Kuo, Feng-Chang Chiang: Four-Valued Memory Circuit Designed by Multiple-Peak MOS-NDR Devices and Circuits. IWSOC 2005: 78-81

Coauthor Index

1Chi-Pin Chen [1] [2]
2Yaw-Hwang Chen [1] [2] [3]
3Kwang-Jow Gan [1] [2] [3]
4Chung-Chih Hsiao [1] [2] [3]
5Shun-Huo Kuo [1] [2] [3]
6Dong-Shong Liang [1] [2] [3]
7Long-Xian Su [1] [3]
8Cher-Shiung Tsai [1] [2] [3]
9Shih-Yu Wang [1] [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)