dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chi-Pin Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
2EEKwang-Jow Gan, Dong-Shong Liang, Chung-Chih Hsiao, Shih-Yu Wang, Feng-Chang Chiang, Cher-Shiung Tsai, Yaw-Hwang Chen, Shun-Huo Kuo, Chi-Pin Chen: Logic Circuit Design Based on MOS-NDR Devices and Circuits Fabricated by CMOS Process. IWSOC 2005: 392-395
1EEDong-Shong Liang, Kwang-Jow Gan, Long-Xian Su, Chi-Pin Chen, Chung-Chih Hsiao, Cher-Shiung Tsai, Yaw-Hwang Chen, Shih-Yu Wang, Shun-Huo Kuo, Feng-Chang Chiang: Four-Valued Memory Circuit Designed by Multiple-Peak MOS-NDR Devices and Circuits. IWSOC 2005: 78-81

Coauthor Index

1Yaw-Hwang Chen [1] [2]
2Feng-Chang Chiang [1] [2]
3Kwang-Jow Gan [1] [2]
4Chung-Chih Hsiao [1] [2]
5Shun-Huo Kuo [1] [2]
6Dong-Shong Liang [1] [2]
7Long-Xian Su [1]
8Cher-Shiung Tsai [1] [2]
9Shih-Yu Wang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)