dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiang Zou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEDongkeun Kim, Shih-Wei Liao, Perry H. Wang, Juan del Cuvillo, Xinmin Tian, Xiang Zou, Hong Wang, Donald Yeung, Milind Girkar, John Paul Shen: Physical Experimentation with Prefetching Helper Threads on Intel's Hyper-Threaded Processors. CGO 2004: 27-38

Coauthor Index

1Juan del Cuvillo [1]
2Milind Girkar [1]
3Dongkeun Kim [1]
4Shih-Wei Liao [1]
5John Paul Shen [1]
6Xinmin Tian [1]
7Perry H. Wang [1]
8Hong Wang [1]
9Donald Yeung [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)