dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hua Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
22EEHua Zhu, Daiqian Xie: N2O in small para-hydrogen clusters: Structures and energetics. Journal of Computational Chemistry 30(6): 841-846 (2009)
2008
21EEHua Zhu, Shangfei Wang, Zhen Wang: Emotional Music Generation Using Interactive Genetic Algorithm. CSSE (1) 2008: 345-348
20EEMing Li, Yang Xiao, Hua Zhu, Imrich Chlamtac, Balakrishnan Prabhakaran: QOAR: Adaptive QoS Scheme in Multi-Rate Wireless LANs. ICC 2008: 2900-2904
19EEHua Zhu, Kejie Lu, Ming Li: Distributed Topology Control in Multi-Channel Multi-Radio Mesh Networks. ICC 2008: 2958-2962
18EEMing Li, Hua Zhu, Yang Xiao, Imrich Chlamtac, Balakrishnan Prabhakaran: Adaptive Frame Concatenation Mechanisms for QoS in Multi-Rate Wireless Ad Hoc Networks. INFOCOM 2008: 1112-1120
17EEYongzhong Li, Hua Zhu, Ruiqing Yu, Ge Yang, Jing Xu: An Adaptive Blind Watermarking Algorithm Based on DCT and Modified Watson’s Visual Model. ISECS 2008: 904-907
16EEHua Zhu, Y. Tang, Imrich Chlamtac: Unified collision-free coordinated distributed scheduling (CF-CDS) in IEEE 802.16 mesh networks. IEEE Transactions on Wireless Communications 7(10): 3889-3903 (2008)
2007
15EEHua Zhu, Xiaojun Ye: Achieving k -Anonymity Via a Density-Based Clustering Method. APWeb/WAIM 2007: 745-752
14EEYi Qian, Kejie Lu, Bo Rong, Hua Zhu: Optimal Key Management for Secure and Survivable Heterogeneous Wireless Sensor Networks. GLOBECOM 2007: 996-1000
13 Liangping Ma, Hua Zhu, Gayathri Nallamothu, Bo Ryu, Heidi Howard: Understanding Linear Regression for Wireless Sensor Network Time Synchronization. ICWN 2007: 325-328
2006
12EEHua Zhu, Kejie Lu: On The Interference Modeling Issues for Coordinated Distributed Scheduling in IEEE 802.16 Mesh Networks. BROADNETS 2006
11 Hua Zhu, Kejie Lu: Performance of IEEE 802.16 Mesh Coordinated Distributed Scheduling under Realistic Non-Quasi-Interference Channel. ICWN 2006: 379-385
10EEHua Zhu, Imrich Chlamtac: Admission control and bandwidth reservation in multi-hop ad hoc networks. Computer Networks 50(11): 1653-1674 (2006)
9EEHua Zhu, Yong Guo, Ying Xue, Daiqian Xie: Ab initio potential energy surface and predicted microwave spectra for ArOCS dimer and structures of ArnOCS (n = 2-14) clusters. Journal of Computational Chemistry 27(9): 1045-1053 (2006)
8EEMing Li, Hua Zhu, Imrich Chlamtac, B. Prabhakaran: End-to-end QoS framework for heterogeneous wired-cum-wireless networks. Wireless Networks 12(4): 439-450 (2006)
2004
7EEMing Li, Hua Zhu, Sathish Sathyamurthy, Imrich Chlamtac, Balakrishnan Prabhakaran: End-to-End Framework for QoS Guarantee in Heterogeneous Wired-cum-Wireless Networks. QSHINE 2004: 140-147
2003
6 Xiaofeng Ji, Junhua Xu, Hua Zhu: A Realizable Intelligent Agent Model Applied In Dynamic E-Business. IRI 2003: 1-7
5EEHua Zhu, Daiqian Xie, Guosen Yan: Theoretical studies for structures and energetics of RgnN2O (RgHe, Ne, Ar) clusters. Journal of Computational Chemistry 24(15): 1839-1845 (2003)
2000
4EEOsmar R. Zaïane, Jiawei Han, Hua Zhu: Mining Recurrent Items in Multimedia with Progressive Resolution Refinement. ICDE 2000: 461-470
3 Jian Pei, Jiawei Han, Behzad Mortazavi-Asl, Hua Zhu: Mining Access Patterns Efficiently from Web Logs. PAKDD 2000: 396-407
2EEJian Pei, Runying Mao, Kan Hu, Hua Zhu: Towards Data Mining Benchmarking: A Testbed for Performance Study of Frequent Pattern Mining. SIGMOD Conference 2000: 592
1997
1EEJiawei Han, Jenny Chiang, Sonny Han Seng Chee, Jianping Chen, Qing Chen, Shan Cheng, Wan Gong, Micheline Kamber, Krzysztof Koperski, Gang Liu, Yijun Lu, Nebojsa Stefanovic, Lara Winstone, Betty Xia, Osmar R. Zaïane, Shuhua Zhang, Hua Zhu: DBMiner: a system for data mining in relational databases and data warehouses. CASCON 1997: 8

Coauthor Index

1Sonny Han Seng Chee [1]
2Jianping Chen [1]
3Qing Chen [1]
4Shan Cheng [1]
5Jenny Chiang [1]
6Imrich Chlamtac [7] [8] [10] [16] [18] [20]
7Wan Gong [1]
8Yong Guo [9]
9Jiawei Han [1] [3] [4]
10Heidi Howard [13]
11Kan Hu [2]
12Xiaofeng Ji [6]
13Micheline Kamber [1]
14Krzysztof Koperski [1]
15Ming Li [7] [8] [18] [19] [20]
16Yongzhong Li [17]
17Gang Liu [1]
18Kejie Lu [11] [12] [14] [19]
19Yijun Lu [1]
20Liangping Ma [13]
21Runying Mao [2]
22Behzad Mortazavi-Asl [3]
23Gayathri Nallamothu [13]
24Jian Pei [2] [3]
25B. Prabhakaran (Balakrishnan Prabhakaran) [7] [8] [18] [20]
26Yi Qian [14]
27Bo Rong [14]
28Bo Ryu [13]
29Sathish Sathyamurthy [7]
30Nebojsa Stefanovic [1]
31Y. Tang [16]
32Shangfei Wang [21]
33Zhen Wang [21]
34Lara Winstone [1]
35Betty Xia [1]
36Yang Xiao [18] [20]
37Daiqian Xie [5] [9] [22]
38Jing Xu [17]
39Junhua Xu [6]
40Ying Xue [9]
41Guosen Yan [5]
42Ge Yang [17]
43Xiaojun Ye [15]
44Ruiqing Yu [17]
45Osmar R. Zaïane [1] [4]
46Shuhua Zhang [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)