dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wenli Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
8EEXin Zhang, Qin Lu, Jiping Wan, Guangguang Ma, Tin Shing Chiu, Weiping Ye, Wenli Zhou, Qiao Li: Speech Synthesis for Error Training Models in CALL. ICCPOL 2009: 260-269
7EEXueliang Li, Xiangmei Yao, Wenli Zhou, Hajo Broersma: Complexity of conditional colorability of graphs. Appl. Math. Lett. 22(3): 320-324 (2009)
2008
6EEJianjun Chen, Xianqing Luo, Jun Wang, Honghua Liao, Wenli Zhou, Ling Zhang, Heyou Han, Jun Yu: Theoretical Analysis of T-lymphocytes Electroporation Model. BMEI (2) 2008: 688-690
5EEXueliang Li, Wenli Zhou: The 2nd-order conditional 3-coloring of claw-free graphs. Theor. Comput. Sci. 396(1-3): 151-157 (2008)
2007
4EEXueliang Li, Xiangmei Yao, Wenli Zhou: Complexity of the conditional colorability of graphs CoRR abs/0711.2843: (2007)
3EEXueliang Li, Wenli Zhou: Dynamic 3-Coloring of Claw-free Graphs CoRR abs/0711.2844: (2007)
2001
2 Wen J. Li, Wenli Zhou, Kin-fong Lei, Yeung Yam: A Proposal for Manipulating Nafion Micro Actuators Using Neural-fuzzy Based Control. FUZZ-IEEE 2001: 1327-1330
2000
1EEMichael Y. F. Kwok, Wenli Zhou, Wen J. Li, Yangsheng Xu: Micro Nafion Actuators for Cellular Motion Control and Underwater Manipulation. ISER 2000: 471-480

Coauthor Index

1Hajo Broersma (H. J. Broersma) [7]
2Jianjun Chen [6]
3Tin Shing Chiu [8]
4Heyou Han [6]
5Michael Y. F. Kwok [1]
6Kin-fong Lei [2]
7Qiao Li [8]
8Wen J. Li [1] [2]
9Xueliang Li [3] [4] [5] [7]
10Honghua Liao [6]
11Qin Lu [8]
12Xianqing Luo [6]
13Guangguang Ma [8]
14Jiping Wan [8]
15Jun Wang [6]
16Yangsheng Xu [1]
17Yeung Yam [2]
18Xiangmei Yao [4] [7]
19Weiping Ye [8]
20Jun Yu [6]
21Ling Zhang [6]
22Xin Zhang [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)