dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Junxiang Zheng

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
2 Guorong Xuan, Yun Q. Shi, Zhicheng Ni, Jidong Chen, Chengyun Yang, Yizhan Zhen, Junxiang Zheng: High capacity lossless data hiding based on integer wavelet transform. ISCAS (2) 2004: 29-32
1EEGuorong Xuan, Junxiang Zheng, Chengyun Yang, Yun Q. Shi, Dekun Zou, Liu Liansheng, Bai Weichao: A Secure Internet-Based Personal Identity Verification System Using Lossless Watermarking and Fingerprint Recognition. IWDW 2004: 55-65

Coauthor Index

1Jidong Chen [2]
2Liu Liansheng [1]
3Zhicheng Ni [2]
4Yun Q. Shi (Yun-Qing Shi) [1] [2]
5Bai Weichao [1]
6Guorong Xuan [1] [2]
7Chengyun Yang [1] [2]
8Yizhan Zhen [2]
9Dekun Zou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)