dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jidong Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
6EECaifeng Lai, Ling Wang, Jidong Chen, Xiaofeng Meng, Karine Zeitouni: Effective Density Queries for Moving Objects in Road Networks. APWeb/WAIM 2007: 200-211
5EEJidong Chen, Caifeng Lai, Xiaofeng Meng, Jianliang Xu, Haibo Hu: Clustering Moving Objects in Spatial Networks. DASFAA 2007: 611-623
2006
4EEJidong Chen, Xiaofeng Meng, Yanyan Guo, Stéphane Grumbach, Hui Sun: Modeling and Predicting Future Trajectories of Moving Objects in a Constrained Network. MDM 2006: 156
3EEJidong Chen, Xiaofeng Meng, Benzhao Li, Caifeng Lai: Tracking Network-Constrained Moving Objects with Group Updates. WAIM 2006: 158-169
2004
2 Guorong Xuan, Yun Q. Shi, Zhicheng Ni, Jidong Chen, Chengyun Yang, Yizhan Zhen, Junxiang Zheng: High capacity lossless data hiding based on integer wavelet transform. ISCAS (2) 2004: 29-32
2002
1 Guorong Xuan, Jidong Chen, Jiang Zhu, Yun Q. Shi, Zhicheng Ni, Wei Su: Lossless data hiding based on integer wavelet transform. IEEE Workshop on Multimedia Signal Processing 2002: 312-315

Coauthor Index

1Stéphane Grumbach [4]
2Yanyan Guo [4]
3Haibo Hu [5]
4Caifeng Lai [3] [5] [6]
5Benzhao Li [3]
6Xiaofeng Meng [3] [4] [5] [6]
7Zhicheng Ni [1] [2]
8Yun Q. Shi (Yun-Qing Shi) [1] [2]
9Wei Su [1]
10Hui Sun [4]
11Ling Wang [6]
12Jianliang Xu [5]
13Guorong Xuan [1] [2]
14Chengyun Yang [2]
15Karine Zeitouni [6]
16Yizhan Zhen [2]
17Junxiang Zheng [2]
18Jiang Zhu [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)